Kushtet e Përdorimit

Kushtet e Përdorimit

Kushtet e Përdorimit

Regjistrimi në Telesport.al nënkupton pranimin e Kushteve të Përdorimit, të cilat hyjnë në fuqi nga momenti kur ju regjistroheni. Telesport.al rezervon të drejtën e ndyshimit të këtyre kushteve duke publikuar ndryshimet në momentin që ajo e sheh të nevojshme. Ju jeni përgjegjës për rishikimin e këtyre informacioneve të postuara nga ne, për të qenë në dijeni mbi ndryshimet e bëra. Telesport.al ka të drejtën që në çdo kohë dhe pa njoftuar paraprakisht të ndryshojë, shtojë ose të fshijë faqen e internetit plotësisht ose pjesërisht, ose të pezullojë funksionimin e saj përkohësisht apo përgjithmonë, me liri të plotë veprimi dhe pa pasur detyrime. Termat “Ne”, “Neve”, “E Jonë/I ynë” i referohen Telesport.al si ofrues i shërbimeve. Termat “Ju”, “E/I Juaj” “Anëtari”, “I regjistruari” i referohen vizitorit/klientit dhe përfshijnë çdo person për të cilin kemi arsye të besojmë se vepron me autorizimin apo dijeninë tuaj.

Terma të Përgjithshëm

Telesport.al nuk mban përgjegjësi për pasaktësitë apo anomali të tjera, si dhe çdo vendim të cilin e merrni duke u bazuar mbi informacionin e publikuar në këtë faqe webi. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet individuale, kolektive, apo dëme të çfarëdo lloji tjetër që rezultojne nga informacioni i marrë në mënyrë direkte apo indirekte nga kjo web faqe

Telesport.al – Të gjitha të drejtat janë të rezervuara!